A jelen ÁSZF tartalmazza a Beautyvita webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:
www.beautyvita.hu

A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatait:

Cégnév: Pekk Éva e.v.
Székhely címe: 3399 Andornaktálya, Arany János u. 8.
Nyilvántartási szám: 40115293

A Webáruház működését érintő ügyekben a Heves Megyei Bíróság mint cégbíróság jár el.
Adószám: 66868239-1-30
Ügyfélszolgálat: Pekk Éva
E-mail: info@beautyvita.hu
Cím: 3399 Andornaktálya, Arany János u. 8.
Panasztételi hely: 3399 Andornaktálya, Arany János u. 8.
Panasztételi idő: munkanapokon 10:00-14:00

A Beautyvita webáruház a CaliVita International termékeinek független forgalmazója. A Szolgáltató és a CF-Net Kft. (a továbbiakban Eladó) közötti jogviszonyra való tekintettel, mint együttműködő partnerek, Szolgáltató kizárólag az Eladó termékeinek forgalmazásához működteti webáruházát.

Vételár, fizetési feltételek

  •  A termékeknél feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót (áfa). A termékek ára nem változik meg a rendelés leadása és a termék kézhez vétele közötti időszakban, mindenki azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor a termék mellett lát.
  • A megrendelt termékeket csak Magyarországon belül áll módunkban kiszállítani. Amennyiben a cím nem magyarországi, a rendelést nem teljesítjük.

A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

  • Készpénzzel a csomag átvételekor (utánvét)
    Ebben az esetben a megrendelt termékek árát, valamint a postaköltséget Ön a futárnak fizeti ki a csomag átvételekor.
  • Az utánvét és a bankkártyás fizetés feltételeit minden esetben a szállító és az Ön bankja szabja meg. Kérjük, ezeket ellenőrizze.
  • Az utánvétes fizetésnél az Eladó együttműködési partnere a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., amely az adatfeldolgozási tevékenységeket is ellátja.

 

Felelősségkorlátozás és kizárás

A Szolgáltató és Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a honlapon nincs moderáció.

A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A honlapon megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért, veszteségért a felelősséget a Szolgáltató kizárja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított vagy publikált anyagokért, melyekhez a Szolgáltató honlapja kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik. A Szolgáltató nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságára vagy hibamentességére.

Ajánlati kötöttség, elállás

Ajánlati kötöttség: Az Eladó a Felhasználónak a rendelés leadását követően legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a  Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. A visszaigazoló e-mail vagy instant üzenet tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

Ha a felhasználó megrendelést küld a webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést az online felületen visszaigazolja. Ebben az esetben a megrendeléssel az adásvételi szerződés létrejön a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között, azonban a termékek kifizetéséig, illetve a termékek átvételéig a feleket további jogok és kötelezettségek terhelik. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül a Polgári törvénykönyv szabályai szerint.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. Amennyiben szeretné az archiválást, kérjük nyomtassa ki a szerződést.

Elállási jog:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint.

A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. tusfürdő, kozmetikai termékek, élelmiszer, étrendkiegészítő stb.)

Amennyiben tartós fogyasztási cikket vásárolt, elállását az alábbi nyilatkozat kitöltésével gyakorolhatja. Ha nem a nyilatkozatot tölti ki, de tartalma szerint elállási jogként értelmezhető a nyilatkozata, felvesszük Önnel a kapcsolatot a nyilatkozat kitöltése érdekében.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek  megfelelően. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadásának időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó már nem tudja érvényesíteni.

Nem a fogyasztóval kötött szerződés (pl. nagykereskedelem) esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha a javítást vagy a cserét a
Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a javítást vagy a cserét nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a javításhoz vagy cseréhez fűződő érdeke megszűnt.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az alábbi jogával élhet, illetve jogát vagy termékszavatossági igényét az alábbiak szerint érvényesítheti.

Az eladó által a fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

A termék akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a cserélt termékre, javítás esetén a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék javítását vagy cseréjét kérheti.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a cserélt termékre, illetve javított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

A kozmetikai és higiénés termékekre, étrendkiegészítőkre a jótállás nem értelmezhető.

A tartós fogyasztási cikkek esetében a Ptk. és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet törvényi előírása az iránymutató, azzal, hogy jótállás csak az egyes tartós használati cikkekre vonatkozik. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

Lásd Panaszkezelési Szabályzat.

Szállítás

A megrendelt termékeket a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- Logisztikai Kft. (GLS) futárszolgálat szállítja ki. Amikor a csomagot Eladó a futárszolgálatnak átadja, e-mailben értesíti a megrendelőt a csomag feladásáról.

A megrendelt termékeket 1 vagy 2 munkanap alatt szállítja ki a GLS az alábbiak szerint:

  • amennyiben a rendelés 12:00-ig beérkezett, a csomag a következő munkanapon érkezik meg;
  • amennyiben a megrendelés 12:00 után érkezett, a rendelést követő második munkanapon kézbesíti a csomagot a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (GLS).

 

Adatvédelem

Lásd a webáruház adatvédelmi szabályzatát.

Reklamáció

Reklamáció esetén Ön az Ügyfélszolgálaton jelentheti be észrevételét, panaszát munkanapokon 10:00-14:00 között a +36 20 558 1225-es telefonszámon, vagy e-mailben az info@beautyvita.com címen.

Minőségi kifogás esetén, kérjük, pontosan írja le a termékkel kapcsolatos problémát, és a termékkel, valamint a vásárlást igazoló bizonylattal együtt juttassa el a fenti címre. Szakértőnk vizsgálata alapján jogos reklamáció esetén a terméket kicseréljük.

Panaszkezelési szabályzatunkat ITT találja.

MINDIG TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY TERMÉKEINK ÉS A HONLAPON TALÁLHATÓ ISMERETEK NEM HELYETTESÍTHETIK A SZAKSZERŰ ORVOSI ELLÁTÁST ÉS TANÁCSOKAT. AZ ÖN VAGY MÁS EGÉSZSÉGÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKBEN MINDIG KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL, SÜRGŐS ESETEKBEN AZONNAL VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS KÖRZETILEG ILLETÉKES SZERVEIVEL!